Java Programmer

* This job opening has been viewed 45719 times « Return to list
About this job

คุณสมบัติ

จำนวน 2 อัตรา

1.กรณีไม่มีประสบการณ์ด้าน JAVA จะฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

2.สามารถเขียน อัลกอริทึม เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่จะพัฒนาได้

3.สามารถเขียนโปรแกรม ภาษาใดก็ได้เป็นอย่างดี

4.สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานกับฐานข้อมูลใดก็ได้

5.มีความรับผิดชอบสูง,สามารถทำงานเป็น ทีมได้เป็นอย่างดี

6.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในด้าน วิทยาการคอมฯ,ไอที,สารสนเทศ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7.หากมี ตัวอย่างของโครงงาน ให้เตรียมมานำเสนอในวันสมัครงานด้วย

8.หากสามารถ เขียนภาษา JAVA,JAVSCRIPT,JSP  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.หากสามารถ ใช้ Framework Spring,Hybernate,Strut,DOJO,Ajax,JSF,ADF,OAได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.สามารถพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ MVC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.สามารถนำหลักการ OOP มาประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ



Duties


หน้าที่และความรับผิดชอบ

พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจซึ่งระบบ ที่พัฒนาได้ERP,MRP,POS,LOGISTIC, และ บัญชี  โดยใช้ ภาษา JAVA


Job keywords/tags:  Java Programmer
Developed by Figo Mago at www.tandolin.co.za